Anpassning av spelet

Svårighetsnivån och innehållet i HotCalc resp. i ICAlc kan anpassas så att det kan användas som verktyg inom utbildning på gymnasie-, HY/KY samt universitetsnivå i ekonomi och ledarskap samt för träning av personal inom besöksnäringen.

Anpassning av kursinnehåll

Spelet omfattar ett antal moment, såsom balansräkning, effektivitetsnyckeltal, finansiella nyckeltal, duPont-modellen, kassaflödesanalys, budget, koncernredovisning samt finansieringsanalys m.fl. Innehållet i en kurs kan anpassas genom att introducera de olika momenten vid olika tidpunkter i spelet, eller genom att helt utesluta vissa moment.

Kursledaren kan själv komplettera kursinnehållet genom egna initiativ. Deltagare i en kurs i marknadsföring kan t.ex. uppmanas att utforma en annons som motsvarar de marknadsåtgärder som laget beslutar om i spelet. I en kurs i investeringskalkylering kan man uppmana deltagarna att upprätta en investeringskalkyl över den hotellverksamhet som deltagarna har möjlighet att starta under spelets gång eller beräkna lönsamheten i samband med beslut om rationaliseringsinvesteringar i restaurangköket. I en kurs där affärsengelska ingår kan språket i spelet låsas så att endast engelska är tillgängligt.

Anpassning av svårighetsnivå

Svårighetsnivån anpassas genom dimensionering av marknadens storlek och sammansättning. Även marknadspåverkande faktorer såsom momssatser, rätten till avdrag för representation, räntevillkor och bolagsskatt kan justeras. Svårighetsnivån kan även anpassas genom valet av kurslitteratur (eller att obligatorisk kurslitteratur helt utesluts och att deltagarna endast lyssnar på de föreläsningar som följer med spelet samt läser den medföljande arbetsboken). Kursledaren bestämmer själv omfattningen av skriftliga uppgifter och inlämningar.